SIEDZIBA FIRMY

               AMIGO
Eksport-Import Hurt-Detal

         Jadwiga Wasita

 

Godziny pracy 

        e-mail:

amigohurt@amigohurt.waw.pl

 

 
ZAPRASZAMY DO UDANYCH ORAZ NIEDROGICH ZAKUPÓW

 GWARANTUJEMY NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ I  NAJNIŻSZĄ CENĘ

 

 

 

 

NIECZYNNE 

 

 

 

 

 


Dla Hurtowników

Informacje dla odbiorców hurtowych


§ 1 Zakupy hurtowe nowi klienci

 Nowi Klienci powinni najpierw zarejestrować się w naszym systemie. W celu rejestracji wypełnij formularz rejestracyjny. Do pełnej rejestracji wymagamy przesłania do nas kopii dokumentów firmy ,e-mailem pod adres amigohurt@amigohurt.waw.pl lub pocztą pod adres: "Amigo" Jadwiga Wasita 05-120 LEGIONOWO ul. . Tylko zarejestrowani klienci będą mogli zalogować się do systemu i robić zakupy w cenach hurtowych.

 § 2 Regulamin sprzedaży hurtowej

Każdy klient amigohurt.waw.pl przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać sięz regulaminem sklepu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad zakupu w hurtowni. Właścicielem hurtowni internetowej amigohurt.waw.pl jest firma:      "Amigo" Jadwiga Wasita
                                                         ul.
                                                         05 - 120 Legionowo
                                                         NIP PL 536-000-83-19
                                                         Regon 010079152
                                                  
                                                         tel.kom.
                                                        
                                                    
                                                       e-mail amigohurt@amigohurt.waw.pl
                                                         Nr. Rachunku Bankowego:
                                                         Bank Millennium S.A.      Kod swift: BIGBPLPW
                                                         87 1160 2202 0000 0000 8383 4980

 Nasza hurtownia dzięki współpracy z najlepszymi producentami krajowymi i zagranicznymi,  oferuje bardzo szeroki asortyment rajstop, skarpet, bielizny oraz innych towarów. Produkty przedstawione w katalogu na stronie amigohurt.waw.pl stanowią jedynie część oferty, jaka znajduje się w macierzystej hurtowni "AMIGO". Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (art. 71 k.c.) ceny zawarte w hurtowni internetowej należy traktować jako orientacyjne. Obowiązującą ceną sprzedaży jest cena z dnia wysyłki towaru lub cena potwierdzona pisemnie przez uprawnionego pracownika hurtowni. Dokonujący rejestracji w hurtowni internetowej amigohurt.waw.pl zezwala na otrzymywanie informacji o hurtowni, okazjach i promocjach oferowanych przez hurtownię.

 § 3 Sprzedaż hurtowa

wszystkie ceny hurtowe są cenami netto.

 § 4 Przyjmowanie zamówień

  1. poprzez dokonanie zakupu towaru przy użyciu koszyka
  2.  
  3.  
  4.  
  5. e-mail
  6.  

Prosimy o umieszczanie na zamówieniach pisemnych danych Państwa firmy i nazwiska osoby, z którą można się skontaktować w razie wątpliwości.


 § 5 Złożenie zamówienia

Zakupy hurtowe będą realizowane jedynie wtedy, gdy wartość zamówienia przekroczy 100 PLN netto. Złożenie zamówienia po raz pierwszy jest możliwe jedynie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz po potwierdzeniu autentyczności umieszczonych danych. Weryfikacja danych zamawiającego odbywa się poprzez przesłanie do siedziby firmy w formie listowej lub fax, dokumentu potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Stali klienci hurtowni "AMIGO" wpisani do bazy kontrahentów, przy dokonywaniu po raz pierwszy zamówienia poprzez amigohurt.waw.pl proszeni są o zaznaczenie tego faktu przez wysłanie e-maila z powyższą informacją, wysłanie dokumentu potwierdzającego wpis do ewidencji gospodarczej jest wówczas zbędne. Zaraz po złożeniu zamówienia na Państwa adres e-mail lub fax zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Na potwierdzeniu zostanie określona wartość zamówienia, termin realizacji oraz przecyzyjne wyszczególnienie asortymentu. Podczas składania zamówienia prosimy o podanie dokładnych danych adresowych i poprawne wypełnienie formularza zamówień. Przy zamówieniach składanych e-mailem  warunkiem realizacji jest dokładne określenie nazwy zamawianego produktu, jego koloru, rozmiaru, liczby sztuk, formy płatności, sposobu wysyłki, imienia, nazwiska i adresu zamawiającego wraz z numerem telefonu , adresem e-mail i adresem wysyłki. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu klienta przez osoby trzecie. Hurtownia "AMIGO" zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia składanych zamówień przez e-mail, telefon, zastrzego sobie również prawo do odmowy realizacji zamówienia budzącego wątpliwości. Zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli klient zalega z płatnościami lub jego sytuacja prawna lub finansowa może powodować problemy z dokonaniem płatności.
Prosimy o regulowanie należności, przedpłat dopiero po dokonaniu przez obsługę hurtowni weryfikacji złożonego zamówienia. Przesyłki są nadawane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00

§ 6 Anulowanie zamówienia

Anulowanie zamówienia jest możłiwe tylko do czasu wysłania przez hurtownię paczki, dlatego też należy niezwłocznie powiadomić o rezygnacji, gdyż przyjęte zamówienie jest realizowane automatycznie. Rezygnację należy przesłać na adres email: amigohurt@amigohurt.waw.pl

§ 7 Płatności

Towar jest wysyłany po właceniu należności za zamówiony towar i przesyłkę na konto: Bank Millenium S.A. nr 87 1160 2202 0000 0000 8383 4980. Stali klienci mają możliwość zapłaty za towar za pobraniem, przy czym należność za zamówiony towar i koszty przesyłki klient płaci przy odbiorze. Konieczne jest w tym wypadku zaznaczenie tej formy płatności przy zamówieniu. 

§ 8 Dokumenty sprzedaży

Po każdej dokonanej transakcji sprzedaży wystawiany jest dokument potwierdzający zawarcie umowy kupna sprzedaży, faktura VAT lub paragon fiskalny.

§ 9 Odpowiedzialność

 Firma "AMIGO" oraz hurtownia internetowa amigohurt.waw.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od firmy "AMIGO" w wyniku niedotrzymania terminu dostawy czy  przerwy w produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich wynikłych z niedostarczenia odpowiedniego towaru w danym terminie. Wyjątek stanowią indywidualne umowy zawarte między klientem a firmą "AMIGO" w których sprecyzowano warunki dostawy i odpowiedzialność za ich niedotrzymanie. Firma "AMIGO" oraz hurtownia internetowa amigohurt.waw.pl nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie zamówionych towarów z otrzymanymi, wynikające z niewłaściwego ustawienia parametrów monitora klienta i podzespołów komputera. Nie ponosi też odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską lub inną firmę kurierską.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisu kodeksu cywilnego.


Information for wholesale customers
§ 1 Wholesale purchases - new clients
New Clients should first register in our system. In order to register, fill in a registration form. To complete the registration, send copies of the company documents via e-mail to amigohurt@amigohurt.waw.pl, or by mail to: "AMIGO" Wholesale, 05-120 LEGIONOWO, ul. C.K.NORWIDA 13/94. Only registered customers can log in the system and purchase goods at wholesale prices.

§ 2 Wholesale Regulations
Prior to placing an order, every client of amigohurt.waw.pl should become familiar with the Regulations of the store. Placing an order is synonymous with acceptance of the principles of purchase in the wholesale store. The owner of the Internet wholesale store of amigohurt.waw.pl is:

" AMIGO" Jadwiga Wasita
ul C.K.Norwida 13/94
05 -120 Legionowo
Tax Identification Number PL 536-000-83-19
National Business Registry 010079152                                                     
phone number: 0603994234 ,                                      
e-mail amigohurt@amigohurt.waw.pl                       
Bank Account no:  Bank Millenium S.A.   87 1160 2202 0000 0000 8383 4980

Thanks to cooperation with the best national and foreign producers, our warehouse offers a broad assortment of tights, socks, underwear, and other goods. Products presented in the folder on the website of amigohurt.waw.pl constitute only part of the offer of the parent wholesale store "AMIGO". The present product folder does not constitute an offer as defined by the regulations of the Civil Code (Article 71 of the Civil Code). Prices in the Internet wholesale store shall be regarded as approximate. The binding sale price is the price on the day of a product shipment, or a price confirmed in writing by an authorized employee of the wholesale store. A person who registers in the Internet wholesale store of amigohurt.waw.pl expresses consent to receive information about the wholesale store, and sales and promotions offered there. 

§ 3 Wholesale
All wholesale prices are net prices. 

§ 4 Accepting orders
1.    by product purchase with the use of a basket
2.   
3.   
4.    by mail
5.    e-mail
6.    
Please include your company data and surname of the person who can be contacted in case of any doubts on written orders.  

§ 5 Placing orders
Wholesale purchases shall only be realised when the value of an order exceeds 100 PLN net. Placing an order for the first time is possible only after completion of a registration form and confirmation of authenticity of the provided data. Verification of the Client's data proceeds by sending a document confirming an entry into the registry of economic activity in the form of a letter or a  to the company's registered office. Regular customers of "AMIGO" wholesale, registered in the database of contractors and placing an order via amigohurt.waw.pl for the first time, are asked to notify about this fact by sending an e-email with the abovementioned information; sending a document confirming entry to the register of economic activity is then unnecessary. Immediately after placing an order, confirmation of order acceptance will be sent to your e-mail address. The value of the order, date of implementation, and a precise list of assortment shall be stated in the confirmation. When placing an order, please provide an accurate address, and correctly complete the order form. For orders submitted by e-mail, or phone, please provide the precise name of the ordered product, its colour, size, quantity, form of payment, method of shipment, name, surname and address of the Client, along with the phone number , e-mail address, and address of shipment. The wholesale store shall not be liable for orders placed on behalf of the Client by third parties. "AMIGO" Wholesale reserves the right for additional confirmation of the submitted orders via fax, e-mail, telephone, we also hold the right to refuse to implement an order which arises any doubts. The company also reserves the right to refuse acceptance of an order if the Client is in arrears with payments, or the Client's legal or financial situation may cause any problems with making a payment.  Please settle accounts for prepayments only after the wholesale store staff verifies the placed order. Consignments are dispatched Monday to Friday from 9:00 am to 4:00 pm

§ 6 Order cancellation
Order cancellation is only possible before the warehouse store sends a parcel, and thus one shall immediately notify the company about resignation, as an accepted order is automatically realised. Resignation should be sent to the following e-mail: amigohurt@amigohurt.waw.pl

§ 7 Payment
Goods are dispatched after any amounts due for the ordered products and shipment are transferred to the following bank account: Bank Millenium S.A. no. 87 1160 2202 0000 0000 8383 4980. Regular customers can pay upon delivery, and the Client pays the amount due for the ordered products and shipment upon collection of the goods. In this case, it is necessary to select this form of payment upon placement of an order.

§ 8 Sale documents
After each completed sale transaction, a document confirming conclusion of a sale contract, a VAT invoice or a cash register receipt is issued. 

§ 9 Liability
"AMIGO" company and the Internet wholesale store amigohurt.waw.pl are not liable for any damages arising for the reasons not attributable to "AMIGO" as a result of default in meeting the deadline for delivery, namely pauses in production, loss of profit or consequential losses resulting from non-delivery of relevant goods within the given term. This does not apply to individual contracts concluded between the Client and "AMIGO" company, in which the conditions of delivery and liability for default in observance of these conditions are set forth. "AMIGO" company and the online wholesale store amigohurt.waw.pl are not responsible for differences between the appearance of the ordered goods and the received products, resulting from improper setting of monitor parameters of the Client, and computer subassemblies. They shall not be liable for untimely delivery of consignments by Poczta Polska or other courier company.
In any cases not regulated in the present Regulations, the provisions of the Civil Code shall apply.
 


O firmie       Regulamin       Dla Hurtowników       Koszty wysyłki       Kontakt | Dojazd